Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ПОЛЗВАНЕ НА КАНТАР НА БФВ

ПОЛЗВАНЕ НА КАНТАРА НА БФ“ВЕТРОХОДСТВО

“ БФ“Ветроходство“ ангажира фирма „ЕЛС Сервиз“ ЕООД с управител Павел Дуков, GSM: 0878 444 584, адрес : Варна, Южна островна промишлена зона; да съхранява и предава за ползване на лица от списъка на мерителите на класовете по килово ветроходство КАНТАРА за теглене на лодките, който кантар е собственост на БФ“Ветроходство“. Предаването става с подписване на Протокол за предаване и се връща обратно отново с подписването на Протокол за приемане в специален Дневник за това, от лице от ЕЛС Сервиз ЕООД което носи отговорност за съхранението на кантара. Предаването ще става от Павел Дуков или упълномощен от него служител на фирмата. Преди предаването мерителя или собственика на измерваната яхта следва да е заплатил по банковата сметка на БФВ цената за ползване от 30 лв. на мерене, което да е видно от бордерото за заплащане. Сумата е определена от БФ“Ветроходство“ и тези такси ще послужат за заплащане на консумативите и периодичните метрологични проверки на кантара.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

IBAN: BG09 UNCR 7630 1077 2354 21

BIC : UNCRBGSF


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love