Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ВЕТРОХОДНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ – Варна

  • -

ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ВЕТРОХОДНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ – Варна

Уважаеми членове,

На основание чл. 2.6, във връзка с чл. 2.5 от Правилника на Регионална ветроходна съдийска
колегия – Варна, свиквам Общото събрание на Регионалната ветроходна съдийска колегия –
Варна, което ще се проведе на 17 февруари/събота/ 2024 г. от 10:00 часа в сградата на
Младежкия дом, ет. 2, зала 17 при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността за сезон 2023г.
2. Избор на членове на нов Управителен съвет на Регионалната ветроходна съдийска комисия –
Варна.
3. Избор на Председател на РВСК – Варна.
3. Разни
При липса на кворум събранието ще се проведе от 11:00 ч., без значение колко членове
присъстват.

Пламен Георгиев
Председател на
Регионалната ветроходна съдийска колегия – Варна


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love