Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ВЕТРОХОДНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ - БУРГАС

  • -

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ВЕТРОХОДНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ - БУРГАС

 

Уважаеми членове,
На основание чл. 2.6, във връзка с чл. 2.5 от Правилника на Регионална ветроходна
съдийска колегия – Бургас, свиквам Общото събрание на Регионалната ветроходна
съдийска колегия – Бургас, което ще се проведе на 15.03.2023 г. от 17:00 часа в сградата
на Яхт клуб „Порт Бургас“, ет. 2 при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на РВСК Бургас за 2022 г.
2. Обсъждане на програма за провеждане на семинари и тестове от РВСК Бургас по
Състезателните правила по ветроходство 2021 – 2024 и за съдии по ветроходство.
3. Обсъждане на изготвяне на препоръка за определяне на минимално заплащане на
съдиите за участие в прояви.
4. Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе от 18:00 ч., без значение колко членове
присъстват.
Станислав Касъров – IRO / IJ
Председател на
Регионалната ветроходна съдийска колегия – Бургас


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love