Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Програма за кадрово подпомагане от ММС

  • -

Програма за кадрово подпомагане от ММС

Уважаеми Колеги,

Министерство на Младежта и Спорта предлага Програма за кадрово осигуряване на треньори в спортните клубове и федерации.

Изискванията, на които трябва да отговарят спортните клубове и треньорите, които могат да участват в програмата са следните:

  1. Към спортните клубове, които са предложени от спортните федерации:

1.1.                   Да са вписани в Регистъра на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни членове по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС;

1.2.                   Да са сдружения, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, съгласно чл. 128, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗФВС;

1.3.                   Да имат спортно-състезателна дейност за всяка от последните 5 години, включително годината в която се кандидатства, удостоверено от съответната спортна федерация с протоколи от състезания или други документи;

1.4.                   Да имат най-малко 25 картотекирани спортисти за индивидуалните спортове или 3 отбора в 3 различни възрастови групи за колективните спортове, участвали в Държавни първенства в година, предхождаща годината, за която се кандидатства;

1.5.                   Да имат участници в най-малко три от възрастовите групи на Държавни първенства в година, предхождаща годината, за която се кандидатства;

1.6.                   Да имат на разположение собствен спортен обект или съоръжение или такъв с право на ползване за съответната година, за която се кандидатства;

1.7.                   Един спортен клуб може да предложи за финансово подпомогане по тази програма само един  треньор;

1.8.                   Да нямат назначен треньор с трудов договор по Кодекса на труда, получаващ възнаграждението си от друго юридическо лице, финансирано от бюджета на държавата.

1.9.                   Да отговарят на изискванията на чл. 5 от Наредба № 3 от 2019 г. и условията и изискванията на Програмата – нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и нямат неизпълнени задължения към ММС по договори, чийто срок за изпълнение е изтекъл.

 

  1. Към треньорите, предложени от спортните клубове и утвърдени от спортните федерации:

2.1.                   Да са вписани в Регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС на длъжност „треньор“, „старши треньор“ или „главен треньор“ по съответния или сходен вид спорт към датата на кандидатстване по Програмата;

2.2.                   Да нямат влязло в сила наложено наказание за нарушаване на антидопинговите правила, съгласно чл. 90, ал. 5, т. 3 от ЗФВС, което към момента на кандидатстване не е изтърпяно;

2.3.                   Да нямат трудов договор по Кодекса на труда, по който получават възнаграждението си от друго юридическо лице, финансирано от бюджета на държавата;

2.4.                   Да не получава средства по други програми на Министерството на младежта и спорта.

 

Моля всички треньори от спортни клубове, които отговарят на изискванията и желаят да се включат в програмата да подадат писмена заявка на secretarybulsaf@gmail.com в срок до 5 декември, за да могат да бъдат оформени документите за кандидатстване към ММС в срок.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love