Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

 • -

ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

 

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 27.05.2021 г. /четвъртък/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил Левски“ № 75, Министерство на Младежта и Спорта, ет. 5, заседателната зала, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г.
  2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.
  3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2020 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет.
  4. Отчет на НВСК и Апелативната комисия.
  5. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
  6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността им през 2020 г.
  7. Освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет.
  8. Избор на Председател на Управителния съвет на БФВ.
  9. Избор на Управителен съвет на БФВ.
  10. Избор на Контролен съвет на БФВ.
  11. Избор на Председател на Контролния съвет на БФВ.
  12. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2021 г.
  13. Приемане на допълнение към Устава на БФВ; проект за решение – „Общото
  събрание допълва чл. 35.4 от Устава на БФВ с ново изречение 2-ро със следния
  текст: “В случаите на пандемия и при официална забрана за провеждане на
  заседания на управителния съвет с физическо присъствие , решенията по чл.35.4.
  се вземат в съответствие с чл.35.1 и 35.3.”

На основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието да се проведе на същия ден от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

 

Управителен съвет на

Българска Федерация по Ветроходство


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love