Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ БФВ ДЕКЕМВРИ 2019

  • -

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ БФВ ДЕКЕМВРИ 2019

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква извънредно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 14.12.2019 г. /четиринадесети декември две хиляди и деветнадесета година/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил Левски“ № 75, Министерство на Младежта и Спорта, ет. 5, заседателната зала, при следния дневен ред:

1.       Вземане на решение за отмяна на действащия Устав и приемане на нов Устав на Българската федерация по ветроходство.

2.       Разни.
На основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието да се проведе на същия ден от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

 

 Управителен съвет на

Българска Федерация по Ветроходство


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love