Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ОБЩО СЪБРАНИЕ БФВ 2019

  • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ БФВ 2019

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 30.03.2019 г. /събота/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил Левски“ № 75, Министерство на Младежта и Спорта, ет. 5, заседателната зала, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г.
  2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г.
  3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2018 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет.
  4. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
  5. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2019 г.
  6. Приемане на нов устав.
  7. Разни.

На основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието да се проведе на същия ден от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

 

 Управителен съвет на

Българска Федерация по Ветроходство


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love