Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

НОВ ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

  • -

НОВ ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Информирам Ви, че на 5 октомври 2018 г. Народното събрание прие новия Закон за Физическото възпитание и спорта, който вече е обнародван в ДВ бр.86/2018 г. Законът ще влезне в сила три месеца след обнародването му в Държавен Вестник и поражда действие от датата му на влизане в сила.
В предходните и заключителните разпоредби е предвидено задължение на спортните федерации и техните членове да приведат дейността си в съответствие с него в срок до 1 година от влизането му в сила.
Моля всички документи на членовете на БФВ да бъдат приведени в съответствие с този закон.
Линк с новия закон:


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love