Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ЗАСЕДАНИЕ НА УС №7

 • -

ЗАСЕДАНИЕ НА УС №7

П О К А Н А                   

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на 15 март 2018 г.

/четвъртък /, от 17:00  часа в гр. Несебър, Заседателната зала на комплекс Sunny Day 3, при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
 2. Молби и жалби на клубове.
 3. Общо събрание на БФВ.
 4. Назначаване на мандатна комисия за ОС 2018 г.
 5. Доклад за дейността на УС на БФВ за 2017 г.
 6. Доклад по чл. 40 от ЗЮЛНЦ.
 7. Годишен финансов отчет на Българска Федерация по Ветроходство за 2017 г.
 8. Годишен финансов отчет на Булсаф ЕООД.
 9. Проекто-бюджет на БФВ за 2018 г.
 10. Разни.

 

 

 

                                                                                      Росен Марангозов

                                                                Председател на

                                                                Управителния Съвет на БФВ          


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love