Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

  • -

Номинация за Председател на БФВ и член на УС

На 13 януари 2021 г. в 15:54 часа беше получена номинация на Антоанета Георгиева за Председател и член на УС на БФВ.

За номинацията не е спазен срокът, посочен в Устава на БФВ в т. 31 и т. 36.1.


  • -

Получени номинации

Получени номинации за Председател на УС, членове на УС и Контролен съвет, подредени по азбучен ред:

Председател на УС:
Богомил Пехливанов Програма Богомил Пехливанов

Евгений Мавродиев Програма Евгений Мавродиев

Росен Марангозов Програма Росен Марангозов

Членове на УС:

Александър Калчев

Александър Славчев

Богомил Пехливанов

Валентин Иванов

Валентин Николов

Георги Боев

Евгений Мавродиев

Иван Костадинов

Кирил Жеглев

Косю Костадинов

Красимир Наумов

Лъчезар Братоев

Мартин Благоев

Никола Александров

Росен Марангозов

Стефан Стефанов

Стоян Тузлуков

Контролен Съвет: 

Александър Събев

Иван Йорданов

Лъчезар Братоев

Тодор Иванов


  • -

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО
Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”
(БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква
редовно отчетно-изборно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на
12.02.2021 г. /петък/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил Левски“ №
75, Министерство на Младежта и Спорта, ет. 5, заседателната зала, при
следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.
3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2020 г. и за
контролната дейност осъществена от Контролния съвет.
4. Отчет на НВСК и Апелативната комисия.
5. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на
Контролния съвет за дейността им през 2020 г.
7. Освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет и на Контролния
съвет.
8. Избор на Председател на Управителния съвет на БФВ.
9. Избор на Управителен съвет на БФВ.
10. Избор на Контролен съвет на БФВ.
11. Избор на Председател на Контролния съвет на БФВ.
12. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2021 г.
13. Приемане на допълнение към Устава на БФВ; проект за решение – „Общото
събрание допълва чл. 35.4 от Устава на БФВ с ново изречение 2-ро със следния
текст: “В случаите на пандемия и при официална забрана за провеждане на
заседания на управителния съвет с физическо присъствие , решенията по чл.35.4.
се вземат в съответствие с чл.35.1 и 35.3.”
На основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум
събранието да се проведе на същия ден от 13.00 часа, на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.


  • -

Получени номинации

Получени номинации за Председател на УС, членове на УС и Контролен съвет, подредени по азбучен ред:

Председател на УС:
Богомил Пехливанов Програма Богомил Пехливанов

Евгений Мавродиев Програма Евгений Мавродиев

Росен Марангозов Програма Росен Марангозов

Членове на УС:

Богомил Пехливанов

Валентин Иванов

Валентин Николов

Георги Боев

Евгений Мавродиев

Иван Костадинов

Кирил Жеглев

Косю Костадинов

Красимир Наумов

Лъчезар Братоев

Мартин Благоев

Никола Александров

Росен Марангозов

Стефан Стефанов

Стоян Тузлуков

Контролен Съвет: 

Александър Събев

Иван Йорданов

Тодор Иванов


  • -

ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

Уважаеми Колеги,

Поради усложнената епидемична обстановка в страната УС на БФВ взе решение на неприсъствено заседание, което се проведе на 30 декември 2020, съгл. чл. 35.4 от Устава на БФВ за промяна на датите за провеждане на Кръгла маса – 6-ти февруари и Общо Изборно Събрание – 12 февруари 2021.

Взето бе решение и за добавяне на точка Промяна в Устава на БФВ само в т. 35.4 – отнасяща се за провеждане на неприсъствени заседания по време на пандемия, както следва:

Промяна в Устава на БФВ.

Във връзка с установената практика през последната година вследствие на пандемия в случая на Ковид – 19  , в която практика след решения на оторизирания държавен орган се налагат забрани в продължителни периоди за провеждане на редовни заседания на управителните органи на федерациите предвид забраната на физическо събиране на определено число хора,

което по същество , при казуса на Чл.35.4 , прави функционирането на управителния съвет невъзможно или неефективно се предлага промяна , с допълнение касаещо само случаите на пандемия , когато за това има официална и изрична забрана на провеждане на  заседания по чл.35.1.

Сега:

Чл.35.4. Управителния съвет може да вземе решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Става:

Чл.35.4. Управителния съвет може да вземе решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

В случаите на пандемия и при официална забрана за провеждане на заседания на управителния съвет с физическо присъствие , решенията по чл.35.4. се вземат  в съответствие с чл.35.1 и 35.3.


  • -

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Българска Федерация по Ветроходство Ви пожелава Весели Празници! Много здраве и просперитет!

christmasboat


  • -

КАРТОТЕКИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ

Поради актуализирането на формулярите за картотекиране на състезатели срокът за подаване на картотеки се удължава до 15 февруари 2021 г.


  • -

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА НА ОБЩИНА ВАРНА

На церемония, която се проведе в Юнашкия салон в гр. Варна състезателката по ветроходство Мариела Николова беше наградена за Спортист на годината на Община Варна.

122841258_4044042222291638_1461474308884342077_o


  • -

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ОТ 21.12.2020

Заповед на Министъра на Младежта и Спорта от 21.12.2020:

RD-09-1337


  • -

КАНДИДАТУРИ ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА БФВ

Съгл. т. 31, 36.1 и 50 кандидатурите за Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Контролен съвет на БФВ трябва да бъдат изпратени най-късно до един месец преди датата на провеждане на Изборното Общо събрание.


Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love